Obchodní podmínky

Úvodní stránka > Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky firmy FORENT

 1. V š e o b e c n é  o b c h o d n í   p o d m í n k y

firmy FORENT

 1. Základní ustanovení

1.1.  Tyto obchodní podmínky pronájmu („OPP“) pronajímatele se ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“) vztahují  na závazek vzniklý v důsledku nájemní smlouvy uzavřené s firmou FORENT IČO: 75888670, se sídlem 533 74 Horní Jelení, Dvorská 693 nezapsaná v obchodním rejstříku („pronajímatel“).

1.2.  Ve vztahu ke smlouvám zavazujícím k dlouhodobým a opětovným plněním stejného druhu je pronajímatel oprávněn OPP v přiměřeném rozsahu změnit ve smyslu § 1752 odst. 1 OZ. Taková změna musí být nájemci oznámena písemně nebo prostřednictvím e-mailu s tím, že v případě nesouhlasu se změnou OPP může nájemce nájemní smlouvu vypovědět za podmínek uvedených v článku 11.2 OPP.

1.3.   Veškeré nabídky učiněné pronajímatelem až do podpisu příslušné nájemní smlouvy jsou nezávazné. Technické údaje, provozní náklady, spotřeba, hmotnost, rozměry, zobrazení atd. jsou pouze přibližné, pokud nejsou pronajímatelem výslovně písemně potvrzeny.

 1. Pojmy

  2.1.   Pronajímatel je firma, která je vlastníkem zařízení a která toto zařízení pronajímá.

  2.2.   Nájemce je právnická nebo fyzická osoba, která najímá do svého krátkodobého či dlouhodobého užívání movité věci od pronajímatele.

  2.3.  Movitá věc („zařízení“) je pracovní stroj, včetně výměnných pracovních nářadí, příslušenství, event. spotřebního materiálu a náhradních provozních náplní uvedených v technické specifikaci zařízení v uzavřené nájemní smlouvě a předávacím protokolu.

2.4.   Nájemné je finanční úhrada, kterou se nájemce zavazuje pronajímateli platit za nájem zařízení dle uzavřené nájemní smlouvy. Výše nájemného je stanovena v nájemní smlouvě.

2.5.  Nájemní smlouva je smlouva, která se uzavírá písemně mezi pronajímatelem

a nájemcem za účelem úplatného přenechání zařízení nájemci k dočasnému užívání. Změny a doplňky nájemní smlouvy mohou být provedeny pouze ve formě písemného dodatku se souhlasem obou smluvních stran. Tyto OPP mohou být aplikovány i na smlouvy o výpůjčce nebo jiný podobný smluvní typ. V takovém případě se úprava OPP použije přiměřeně danému smluvnímu typu.

 1. Zahájení nájmu a předání zařízení nájemci

  3.1.  Pronajímatel předá nájemci na základě uzavřené nájemní smlouvy zařízení definované v nájemní smlouvě.

  3.2.   Zahájením nájmu se rozumí převzetí zařízení nájemcem, které jsou smluvní strany povinny potvrdit v předávacím protokolu podepsaném pověřenou osobou. Předávací protokol obsahuje další údaje o zařízení, jako např. výrobní číslo zařízení, popis technického stavu, specifikaci mazadel a náplní, aj.

3.3.  Nájemce je povinen uvést do nájemní smlouvy, případně předávacího protokolu stanoviště (místo), přičemž nasazení zařízení na práce do okruhu 20 km od tohoto stanoviště je povoleno bez oznámení pronajímateli. Přemístění nad 20 km nebo mimo území České republiky je povinen nájemce pronajímateli neprodleně oznámit a taková dispozice podléhá písemnému souhlasu pronajímatele.

3.4.   Nájemce je povinen uvést do předávacího protokolu jméno a komunikační spojení na svoji osobu.

  3.5.  K práci se zařízením je oprávněn výlučné  nájemce, jehož jméno bude rovněž uvedeno v nájemní smlouvě.

  3.6.  Od okamžiku faktického předání zařízení přechází na nájemce odpovědnost za zařízení.

 1. Provoz zařízení

4.1.  Dobou nájmu zařízení se rozumí časové rozpětí uvedené ve smlouvě, které zahrnuje i dobu odvozu a dovozu zařízení z provozovny pronajímatele a zpět, jakož i doby oprav zařízení, jež byly prokazatelně zapříčiněny nájemcem.

4.2.  Nájemce hradí ze svých prostředků spotřebu pohonných hmot, výměny olejových náplní a filtrů mimo pravidelný servisní interval stroje, chladicí kapaliny pro běžné doplňování (nikoliv výměnu), kapaliny pro ostřikovače skel a mytí zařízení, dále rychloopotřebitelné součásti (zuby, břity, otěrové desky teleskopických a posuvných součástí zařízení atp.), pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. V případě proříznutí, proražení, zničení, jakož i při extrémním opotřebení pneumatik nebo gumových pásů nad rámec opotřebení obvyklého v běžných pracovních podmínkách (daného tabulkami výrobce pneu), je nájemce povinen uhradit hodnotu pneu či gumových pásů dle druhu poškození. Aktuální ceník jednotlivých položek je k dispozici v každé provozovně pronajímatele.

4.3.  Nájemci není povoleno přetěžovat zařízení nad rozsah povolených technických parametrů a upravovat jeho exteriér nebo interiér. V případě nedodržení těchto zákazů nájemce hradí náklady na opravu zařízení a jeho uvedení do původního stavu v plné výši.

4.4.  Nájemce nesmí bez souhlasu pronajímatele provádět jakékoliv zásahy do konstrukce zařízení. Jakékoliv použití nestandardních typových přídavných zařízení, anebo zařízení neschválených pronajímatelem je zakázáno.

4.5.  Nájemce nesmí povolit manipulaci se zařízením jiným než v předávacím protokolu uvedeným pracovníkům. O rozšíření počtu oprávněných pracovníků zažádá nájemce písemně a podmínkou udělení souhlasu je splnění požadavků uvedených výše.

4.6.  Nájemce je povinen po celou dobu nájmu dodržovat pokyny a provádět úkony popsané v návodu k obsluze, dále je povinen na požádání pronajímatele zpřístupnit zařízení ke kontrole. Servisní technik pronajímatele je oprávněn namátkově kontrolovat stav údržby v místě nasazení zařízení.

 1. Údržba a opravy zařízení

5.1.  Nájemce je povinen dbát, aby nedocházelo k neúměrnému opotřebení nebo zničení agregátů zařízení. Nájemce nesmí sám demontovat či opravovat zařízení nebo jeho části, nedohodne-li se s pronajímatelem písemně jinak.

5.2.  Nájemce je povinen kontrolovat pravidelně stav a teplotu provozních náplní, zvláště motorového a hydraulického oleje a promazání zařízení, účinnost brzd, stav pneumatik a jejich huštění na předepsaný tlak. V případě přirozeného úbytku motorového oleje je povinen na vlastní náklady doplňovat jeho množství pronajímatelem předepsaným mazivem.

5.3.  Nájemce je povinen v určených termínech, uvedených v předávacím protokolu či návodu k obsluze, oznámit pronajímateli nutnost provedení pravidelné kontrolní prohlídky a plánované údržby. Očištěné zařízení bude přistaveno na náklady nájemce na předem dohodnuté zpevněné stanoviště. Práce mechanika při pravidelné kontrolní prohlídce je zahrnuta v nájemném.

5.4.  Při poškození nebo znečištění zařízení, které neodpovídá běžnému užívání, je pronajímatel oprávněn účtovat úhradu nákladů spojených s opravou, čištěním nebo dezinfekcí. Aktuální ceník je k dispozici v každé provozovně pronajímatele.

5.5.  Nájemce je povinen neprodleně ohlásit případnou poruchu zařízení na příslušnou kontaktní adresu pronajímatele uvedenou ve smlouvě. Pokud bylo hlášení provedeno ústně, je nájemce do 24 hodin povinen telefonické ohlášení potvrdit v písemné formě s tím, že uvede i stručný popis poruchy. Pokud příčiny poruchy nejsou přičitatelné nájemci, bude nájemné za zařízení sníženo o podíl, který odpovídá podílu dní, ve kterých nebylo možné zařízení využívat k celkové době dnů nebo hodin nájmu v kalendářním měsíci.

5.6.  Po dobu nájmu je nájemce povinen vykonávat odpovědně veškeré běžné údržbářské úkony stanovené v návodu na obsluhu a údržbu zařízení a přesně dodržovat jejich stanovené lhůty. V případě, že nájemce nedodrží předepsané úkony pravidelné údržby obsluhy zařízení, může pronajímatel okamžitě vypovědět smlouvu za podmínek uvedených v nájemní smlouvě a těchto OPP.

 1. Nájemné

 6.1.  Nájemné, včetně podmínek jeho úhrady, je určeno v nájemní smlouvě.

  6.2.  Nájemné se vypočítává dle skutečné doby (dnů), po kterou je nájemce v souladu s nájemní smlouvou oprávněn se zařízením sám nebo prostřednictvím třetí osoby nakládat. Zvýhodněné nájemné (týdenní, měsíční, víceměsíční) lze uznat jen tehdy, dodrží-li nájemce podmínky nastavené v nájemní smlouvě. Při zkrácení doby nájmu je nájemce povinen uhradit nájemné podle odpovídající časové sazby (např. při zkrácení měsíčního nájmu se nájem počítá jako týdenní + denní).

6.3.  Pronajímatel je oprávněn vyžadovat při uzavření smluv kauci ve výši uvedené v ceníku, který je k dispozici v každé provozovně pronajímatele, jako jistinu poskytnuté služby. Zařízení bude předáno až po uhrazení příslušné částky. Kauce bude nájemci vrácena po ukončení smlouvy, nebude-li použita pronajímatelem k splnění dluhů nájemce vyplývajících z nájemní smlouvy.

 1. Úhrada nájemného

7.1.  Nájemce je povinen hradit pronajímateli nájemné dle uzavřené nájemní smlouvy v dohodnutých časových periodách. Každá další jednotlivá úhrada nájemného musí být nájemcem provedena nejpozději v den splatnosti faktury, kterou vystaví pronajímatel a doručí ji nájemci.

7.2.  V případě prodlení nájemce s úhradou nájemného a jiných faktur pronajímatele, např. za opravy, resp. údržbu zařízení, je nájemce povinen uhradit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý den prodlení. Pronajímatel je vedle úroku z prodlení oprávněn uplatnit i náhradu škody v plném rozsahu, a to včetně úroků z úroků ve smyslu § 1806 OZ.

7.3.  Prodlení nájemce s úhradou jakékoliv splatné peněžité pohledávky pronajímatele za nájemcem opravňuje pronajímatele k zastavení dalšího plnění jakékoliv smluvní povinnosti. Pro opětovné zahájení plnění smlouvy je nutné úplné vyrovnání pohledávek po splatnosti nebo poskytnutí dodatečného zajištění dle požadavku pronajímatele.

  7.4.  Nájemce není oprávněn započíst svoji splatnou pohledávku za pronajímatelem proti nesplatné pohledávce pronajímatele za nájemcem, a není oprávněn postoupit jakákoliv práva a povinnosti z nájemní smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.

  7.5.  Platba nájemného bude uhrazena po vrácení zapůjčeného zařízení a kontrole pronajímatelem .

  7.6.  Nájemce je oprávněn užívat zařízení po dobu stanovenou v nájemní smlouvě. Nevrácení zařízení ke dni skončení nájmu zařízení je považováno za neoprávněné užívání zařízení a pronajímatel je za dobu neoprávněného užívání zařízení oprávněn požadovat vydání bezdůvodného obohacení odpovídající nájemnému původně stanovenému v nájemní smlouvě a smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s vrácením pronajatého zařízení dle jednotlivých obchodních případů (objednávek)

  7.7.  Smluvní pokuty sjednané v OPP nemají vliv na případný nárok na náhradu škody.

 1. Práva a povinnosti nájemce

8.1.  Nájemce je povinen dodržovat předpisy vydané k údržbě a obsluze zařízení s tím, že obsluha a denní údržba bude prováděna odborně vyškolenými zaměstnanci nájemce v souladu s těmito OPP. V případě, že nájemce bude zamýšlet provádět úpravy zařízení, které by měly za následek snížení hodnoty pronajaté věci cestou, která odporuje návodům na obsluhu a údržbu, smí tyto provádět pouze s předchozím písemným svolením pronajímatele.

8.2.  Nájemce nesmí sejmout ani zakrýt identifikační znaky výrobce zařízení ani pronajímatele umístěné na zařízení. Nájemce je povinen jakoukoliv neoprávněnou dispozici se zařízením oznámit ihned pronajímateli, a to písemnou formou.

8.3.  Nájemce se zavazuje, že po dobu nájmu neuzavře s žádnou třetí stranou smlouvu (např. nájemní, prodejní, servisní atd.), která by se týkala zařízení, a to s výjimkou pojišťovací smlouvy a dalších smluv výslovně předem schválených pronajímatelem. Zařízení nesmí nájemce ani učinit předmětem výprosy či výpůjčky nebo je dát do zástavy. Veškerá taková ujednání s třetí stranou jsou neplatná a nájemce nese plnou odpovědnost za případně vzniklou škodu.

8.4.  Nájemce je povinen chránit pronajaté zařízení před poškozením, krádeží, ztrátou nebo zničením. Nájemce je plně odpovědný za krádež, ztrátu, škodu nebo zničení zařízení po dobu, po kterou je nájemce v souladu s nájemní smlouvou oprávněn se zařízením sám nebo prostřednictvím třetí osoby nakládat. Nájemce přejímá plnou odpovědnost za krádež, škody, ztráty nebo zničení jakéhokoliv majetku třetí strany, které by vznikly provozem zařízení, stejně jako za úraz, resp. smrt kohokoliv, pokud tato nastala v souvislosti s používáním zařízení nebo jeho provozem.

  8.5.  Jakékoliv ztráty a újmy nájemce dle výše uvedených bodů neovlivňují povinnost nájemce hradit nájemné.

  8.6.  Nájemce je povinen pronajaté zařízení k poslednímu dni doby nájmu protokolárně vrátit ve stejném technickém stavu (kromě přiměřeného opotřebení) a ve lhůtě, místě a čase sjednaném v nájemní smlouvě. Přiměřené opotřebení neznamená zhoršení stavu zařízení zaviněné nesprávnou manipulací nebo nedodržením předepsané údržby. Při předávce zařízení bude provedena jeho prohlídka.

 1. Práva a povinnosti pronajímatele

9.1.  Pronajímatel neodpovídá za poškození nebo zničení zařízení po jeho předání nájemci a není povinen mu poskytnout náhradu za období, během kterého nemůže nájemce v důsledku svého jednání nebo opomenutí zařízení používat. Ustanovení o nájemném tímto nejsou dotčena.

9.2.  Odpovědnost pronajímatele je omezena termíny a podmínkami nájemní smlouvy a platnými obecně závaznými právními předpisy. Pronajímatel a nájemce podpisem nájemní smlouvy potvrzují, že s výjimkou škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti vylučují odpovědnost pronajímatele za škodu ve smyslu § 2898 OZ, včetně škody způsobené vadou zařízení nebo jinou právní skutečností, a dále jakoukoliv záruku za jakost zařízení.

9.3.  Pronajímatel může požadovat vrácení pronajatého zařízení i před skončením sjednané doby nájmu, pokud nájemce zařízení užívá v rozporu se smluveným účelem a v rozporu s návodem na provozování tak, že hrozí vznik škody na zařízení.

  9.4.  Pronajímatel má právo bez předchozího oznámení provádět kontroly u nájemce, a to za účelem kontroly užívání zařízení nájemcem.

 1. Pojištění zařízení

  10.1.  Pronajímatel prohlašuje, že zařízení je pojištěno pro běžná rizika. Toto pojištění se nevztahuje na:

 • škody způsobené nedodržením stanovených technických podmínek a provozních norem zařízení smluvním partnerem (nájemcem);
 • škody vzniklé neodbornou manipulací nebo způsobené porušením zákazu o nepřípustnosti manipulace se zařízením neoprávněnými osobami;
 • jakékoliv vzniklé ztráty všeho druhu včetně ušlého zisku, pokut, mank, ztrát vzniklých z důvodu prodlení, nedodržením sjednaného výkonu, ztrátou trhu nebo kontraktu.

10.2.  Po dobu nájmu je nájemce povinen oznámit pronajímateli jakoukoliv nehodu, ztrátu nebo škodu, která nastala v souvislosti nebo následkem užívání zařízení, nebo z jiné příčiny v souvislosti s provozem zařízení, a to neprodleně po jejich zjištění. Tyto informace musí být písemně potvrzeny do 24 hodin po jejich zjištění pronajímateli a následně se smluvní strany zavazují o škodě vzniklé na pronajatém zařízení sepsat záznam o škodě.

  10.3.  Nájemce se podpisem těchto OPP zavazuje k úhradě vzniklé škody ve lhůtě stanovené pronajímatelem v písemné výzvě.

 1. Doba a ukončení nájmu

11.1.  Dobou nájmu zařízení se rozumí časová lhůta uvedená v nájemní smlouvě, která zahrnuje i dobu odvozu a dovozu zařízení z provozovny pronajímatele a zpět.

11.2.  Je-li nájemní smlouva uzavřena na dobu neurčitou, může být vypovězena kteroukoliv smluvní stranou. Smlouvy zavazující k dlouhodobým a opětovným plněním stejného druhu je nájemce oprávněn vypovědět ve lhůtě 1 měsíce od doručení oznámení o změně OPP dle článku 1.2 OPP. Výpověď musí být v obou případech učiněna písemně s tím, že výpovědní doba činí 3 kalendářní dny a počíná plynout dnem doručení výpovědi.

  11.3.  Nájemní smlouva může být ve všech případech ukončena i odstoupením od smlouvy.

 11.4.  Nájemce se může s pronajímatelem dohodnout na prodloužení původně sjednané doby nájmu. O prodloužení lze žádat osobně nebo písemně, objednávku je nutno zaslat nejméně 1 týden před ukončením platnosti původní smlouvy. Je-li doba nájmu kratší než 1 týden, je nájemce povinen objednávku předat osobně pronajímateli alespoň 1 pracovní den před koncem doby nájmu, nedohodnou-li se nájemce a pronajímatel jinak. Dohoda je platná po podpisu dodatku k platné a účinné nájemní smlouvě.

11.5.  Pronajímatel je oprávněn jakkoli ukončit nájemní smlouvu i v případě porušení povinností nájemce. V případě, že porušení povinností nájemce může být napraveno a nájemce tak neučiní ani po obdržení výzvy k nápravě, pak je pronajímatel oprávněn vypovědět nájemní smlouvu doručením písemného oznámení nájemci. Nemůže-li být porušení povinností dle názoru pronajímatele napraveno nebo jedná-li se o podstatné porušení povinností, je pronajímatel oprávněn vypovědět smlouvu bez dodatečné lhůty k nápravě. Výpověď musí být učiněna písemně s tím, že její účinky nastávají dnem doručení nájemci.

11.6.  V případě prodlení s úhradou jakékoliv peněžité povinnosti není pronajímatel povinen stanovit dodatečnou lhůtu k plnění a má právo ukončit nájemní smlouvu výpovědí po 5 kalendářních dnech prodlení. Takové prodlení je považováno za podstatné porušení nájemní smlouvy.

11.7.  Za podstatné porušení ustanovení nájemní smlouvy je dále považováno zejména opakované prodlení nájemce s úhradou nájemného nebo jiných pronajímatelem vyfakturovaných částek, užívání zařízení v rozporu s nájemní smlouvou nebo uzavření jakékoliv smlouvy s třetím subjektem, která by se týkala pronajatého zařízení. Dojde-li k ukončení nájemní smlouvy okamžitou výpovědí z důvodu porušení ustanovení nájemní smlouvy, je nájemce povinen uhradit pronajímateli veškeré náklady a škody vzniklé v souvislosti s jednáním nebo opomenutím nájemce, a to zejména:

 • nájemné za nájem až do dne ukončení nájemní smlouvy okamžitou výpovědí;
 • veškeré výdaje a náklady spojené s ukončením nájemní smlouvy, např. náklady na dopravu zařízení z místa nasazení do místa předání zařízení, náklady na opravu zařízení v případě jeho poškození nebo náklady spojené s uvedením zařízení do stavu odpovídajícímu běžnému opotřebení v případě jeho nadměrného opotřebení nájemcem;
 • veškeré škody vzniklé pronajímateli v důsledku předčasného ukončení platnosti nájemní smlouvy.

11.8.   V případě podstatného porušení nájemní smlouvy nebo marného uplynutí dodatečné lhůty k plnění při nepodstatném porušení nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši sjednaného nájemného za dobu od data podstatného porušení nájemní smlouvy nebo marného uplynutí dodatečné lhůty k plnění při nepodstatném porušení nájemní smlouvy do doby skončení původní doby nájmu.

11.9.  V případě, že nebude možné zařízení nebo jeho část přemístit z místa nasazení do provozovny pronajímatele, a to z jakéhokoliv důvodu na straně nájemce, je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši nájemného sjednaného v nájemní smlouvě za dobu, od skončení doby nájmu stanovené nájemní smlouvou až do vrácení zařízení do provozovny pronajímatele.

11.10.  V případě nevrácení zařízení ke dni ukončení nájmu je dále pronajímatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč přesahuje-li výše měsíčního nájemného 20 000,- Kč, a smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč v ostatních případech. Toto ustanovení se uplatní i v případě, že z důvodu přičitatelného nájemci nebude možné zařízení řádně a včas přemístit do místa předání pronajímateli.

11.11.  Jakoukoliv smluvní pokutu je nájemce povinen zaplatit do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění výzvy pronajímatele k jejímu zaplacení, a to na bankovní účet uvedený ve výzvě.

  11.12.  Výslovně se stanoví, že má pronajímatel právo i na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

 1. Ochrana osobních údajů

12.1.  V rozsahu, v jakém je to vyžadováno obecně závaznými právními předpisy nájemce souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých správci – pronajímateli pro účel stanovený níže. Tento souhlas nájemce uděluje pro všechny údaje poskytnuté pronajímateli po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Nájemce prohlašuje, že si je vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

12.2.  Osobní údaje o nájemci jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je nájemce poskytl v souvislosti (a) se žádostí o smluvní či jiný závazek, (b) s jakýmkoliv smluvním či jiným závazkem uzavřeným mezi ním a pronajímatelem, nebo © které pronajímatel shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy, za následujícími účely: (i) účely obsažené v rámci souhlasu nájemce, (ii) jednání o smluvním vztahu, (iii) plnění smlouvy, (iv) ochrana důležitých zájmů nájemce, (v) oprávněné zveřejňování osobních údajů, (vi) ochrana práv pronajímatele, příjemce nebo jiných dotčených osob, (vii) archivnictví vedené na základě zákona, (viii) nabízení obchodu nebo služeb, (ix) předávání jména, příjmení a adresy nájemce za účelem nabízení obchodu a služeb v souladu s právními předpisy.

  12.3.  Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, pokud právní předpis nestanoví jinak.

  12.4.  Pokud právní předpis nestanoví jinak, platí, že nájemce – fyzická osoba výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel zpracovával jeho rodné číslo a pořizoval kopie jeho průkazů totožnosti za účelem jednání o smluvním vztahu a plnění smlouvy.

 1. Závěrečná ustanovení

13.1.  Veškerá oznámení, návrhy a požadavky a další sdělení dle nájemní smlouvy jsou účinná okamžikem jejich doručení příjemci na adresu uvedenou v nájemní smlouvě. Písemnosti se považují za doručené, pokud byly adresátem převzaty nebo byly vráceny odesílateli jako nedoručitelné a adresát svým konáním nebo opomenutím doručení písemnosti zmařil. Účinky doručení nastanou i v případě, kdy adresát doručení písemnosti odmítl. Veškerá oznámení, žádosti, požadavky či jiná sdělení požadovaná nájemní smlouvou musí být provedena písemně a musí být (i) doručena osobně, (ii) zaslána doporučeným dopisem, (iii) potvrzeným telefaxem nebo (iv) e-mailem adresovaným druhé smluvní straně na emailovou adresu uvedenou v nájemní smlouvě. Všechny vztahy těmito OPP neupravené se řídí nájemní smlouvou uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem a ustanoveními OZ v platném znění.

  13.2.  Pronajímatel a nájemce podpisem nájemní smlouvy vyslovují svůj souhlas s OPP a zavazují se, že se jimi budou řídit.

  13.3.  Na závazek mezi pronajímatelem a nájemcem se nevztahují ustanovení o změně okolností obsažená v § 1764-1766 OZ.

  13.4.  Pro všechny smluvní i mimosmluvní vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem platí právo České republiky.

  13.5.  Všechny spory, které by mohly vzniknout na základě nebo v souvislosti s nájemní smlouvou nebo těmito OPP, budou řešeny věcně příslušným českým soudem. Místně příslušným je soud určený dle sídla pronajímatele ke dni podání žaloby.

13.6.  Je-li nebo stane-li se jedno nebo více ustanovení těchto OPP z jakýchkoliv důvodů neplatným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení těchto OPP. Pronajímatel je oprávněn kdykoliv tyto OPP změnit.

  13.7.  Tyto OPP platí ve znění uvedeném na www.forent.cz v den uzavření rámcové objednávky či nájemní smlouvy.

  13.8.  Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.6.2021.

 

Kontakt

Obsah tohoto webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále kopírován.

www.forent.cz

Tvorba webových stránek www.beraneksoft.cz